Tượng Phật

 Bàn tay phật Bàn tay phật
600,000₫
 Bộ tam đa Phúc Lộc Thọ 15cm Bộ tam đa Phúc Lộc Thọ 15cm
600,000₫
 Bộ tam đa Phúc Lộc Thọ 20cm Bộ tam đa Phúc Lộc Thọ 20cm
650,000₫
 Bộ tam đa Phúc lộc thọ 20cm Pakistan Bộ tam đa Phúc lộc thọ 20cm Pakistan
1,200,000₫
 Bộ tam đa Phúc Lộc Thọ 30cm Bộ tam đa Phúc Lộc Thọ 30cm
1,250,000₫
 Tượng đầu phật 15cm Tượng đầu phật 15cm
600,000₫
 Tượng đầu phật 20cm Tượng đầu phật 20cm
1,200,000₫
 Tượng Phật Di lặc Tượng Phật Di lặc
1,300,000₫
 Tượng Phật di lặc Tượng Phật di lặc
650,000₫
 Tượng Phật di lặc 15cm Tượng Phật di lặc 15cm
650,000₫
 Tượng Phật di lặc 20cm Tượng Phật di lặc 20cm
1,200,000₫
 Tượng Phật di lặc lá bồ đề Tượng Phật di lặc lá bồ đề
600,000₫
 Tượng Phật Tổ Ngồi Trắng 30cm Tượng Phật Tổ Ngồi Trắng 30cm
500,000₫
 Tượng Phật Tổ Ngồi Xanh Tượng Phật Tổ Ngồi Xanh
500,000₫
 Tượng Phật tổ như lai 25cm Tượng Phật tổ như lai 25cm
600,000₫