Vòng đá

 Chuỗi Beryl quấn 3 vòng Chuỗi Beryl quấn 3 vòng
1,000,000₫
 Vòng cẩm thạch di lặc Vòng cẩm thạch di lặc
600,000₫
 Vòng Cẩm Thạch Hạt Bí 10ly Vòng Cẩm Thạch Hạt Bí 10ly
390,000₫
 Vòng cẩm thạch hoa sen Vòng cẩm thạch hoa sen
299,000₫
 Vòng cẩm thạch hoa sen mix hạt màu Vòng cẩm thạch hoa sen mix hạt màu
399,000₫
 Vòng cẩm thạch khúc trúc mix hạt Vòng cẩm thạch khúc trúc mix hạt
650,000₫
 Vòng cẩm thạch lu thống mix hạt Vòng cẩm thạch lu thống mix hạt
450,000₫
 Vòng Cẩm Thạch Mix 2 Trái Châu 10ly Vòng Cẩm Thạch Mix 2 Trái Châu 10ly
390,000₫
 Vòng Cẩm Thạch Mix 4 Hạt Vàng 10ly Vòng Cẩm Thạch Mix 4 Hạt Vàng 10ly
390,000₫
 Vòng Cẩm Thạch Mix Bảng 10ly Vòng Cẩm Thạch Mix Bảng 10ly
390,000₫
 Vòng cẩm thạch mix di lặc Vòng cẩm thạch mix di lặc
350,000₫
 Vòng cẩm thạch mix hoa sen Vòng cẩm thạch mix hoa sen
350,000₫
 Vòng cẩm thạch mix lu thống Vòng cẩm thạch mix lu thống
350,000₫
 Vòng cẩm thạch mix Phật bà Vòng cẩm thạch mix Phật bà
450,000₫
 Vòng cẩm thạch mix Phật bà ngồi Vòng cẩm thạch mix Phật bà ngồi
450,000₫
 Vòng cẩm thạch trơn Vòng cẩm thạch trơn
450,000₫
 Vòng cẩm thạch tỳ hưu Vòng cẩm thạch tỳ hưu
400,000₫
 Vòng Cẩm Thạch Xanh Vòng Cẩm Thạch Xanh
300,000₫
 Vòng chuỗi cẩm thạch xanh Vòng chuỗi cẩm thạch xanh
500,000₫
 Vòng đá Aquamarine Vòng đá Aquamarine
1,000,000₫
 Vòng Đá Aquamarine Xanh Dương Vòng Đá Aquamarine Xanh Dương
360,000₫
 Vòng đá Beryl Vòng đá Beryl
650,000₫
 Vòng đá Tourmaline Vòng đá Tourmaline
1,000,000₫
 Vòng Giông Bão Vòng Giông Bão
1,000,000₫

Vòng Giông Bão

1,000,000₫

 Vòng gỗ hóa thạch Vòng gỗ hóa thạch
450,000₫
 Vòng hạt lu thống cẩm thạch Vòng hạt lu thống cẩm thạch
350,000₫
 Vòng mã não đa sắc rạng Vòng mã não đa sắc rạng
300,000₫
 Vòng mã não đen khói mix lu thống Vòng mã não đen khói mix lu thống
500,000₫
 Vòng mã não đỏ mix tỳ hưu Vòng mã não đỏ mix tỳ hưu
350,000₫
 Vòng mã não đỏ rạng Vòng mã não đỏ rạng
350,000₫
 Vòng mã não lu thống đen khói Vòng mã não lu thống đen khói
400,000₫